Sms To List

Sms To List

10 - 50 загрузкам

Добавьте это приложение в свои списки
Bạn tạo file mysdfile.txt chứa các số điện thoại cần gửi, mỗi số trên một dòng.sau đó cho vào thư mục đầu tiên của bộ nhớ.Phần mềm sẽ gửi nội dung trong phần body tới tất cả mọi người trong danh sách này.

Скриншоты Sms To List
Попробуйте увидеть чуть больше — скриншот Sms To List для Android
Попробуйте увидеть чуть больше — скриншот Sms To List для Android
Рейтинги и комментарии к Sms To List

  • Комментариев пока нет. Будьте первым, кто оставит комментарий!