Student Care Messenger

Student Care Messenger

10 - 50 загрузкам

Добавьте это приложение в свои списки
Попробуйте увидеть чуть больше — скриншот Student Care Messenger для Android
Попробуйте увидеть чуть больше — скриншот Student Care Messenger для Android
Попробуйте увидеть чуть больше — скриншот Student Care Messenger для Android
โปรแกรมใช้สำหรับรับข้อความจากระบบ Student Care Solution ซื่งเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองของนักเรียน ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับตัวนักเรียน และเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง อีกทั้งยังเป็นระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อาทิเช่น ข้อมูลการมาเรียน ข้อมูลด้านสุขภาพ ผลการเรียน ความประพฤติ และแผนที่บ้านของนักเรียน เป็นต้น โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่ให้กับคุณครูแต่ประการใด

Недавно изменено в этой версии

ปรับปรุงการทำงานสำหรับ Android เวอร์ชันต่ำกว่า 4.4 ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น


Рейтинги и комментарии к Student Care Messenger

  • Комментариев пока нет. Будьте первым, кто оставит комментарий!