ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО

Macedonian Hip Hop News

  • ТИП ПОИСКА
  Macedonian Hip Hop News icon

  Macedonian Hip Hop News

  по: Marjan Kolev 8 2

  2 Рейтинг
  пользователей
  ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО


  Скриншоты

  Описание

  Macedonian Hip Hop News (Македонски Хип Хоп Вести) е апликација овозможена од највлијателниот македонски хип хоп портал hiphop.mk кој ја презентира секоја сфера од хип хоп културата вклучувајки промоција на артисти, настани, песни, видеа, интервјуа, графити итн.

  Macedonian Hip Hop News is an application powered by most influential Macedonian hip hop portal hiphop.mk which presents every sphere of hip hop culture,including the promotion of artists, events, songs, videos, interviews, graffiti etc.

  Обзор пользователей

  на основании 8 обзоров

  "Так себе"

  2