ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО

MK News

  • ТИП ПОИСКА
  MK News icon

  MK News

  по: Vladimir Carrer 14 3

  3 Рейтинг
  пользователей
  ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО


  Скриншоты

  Описание

  MK News e android aplikacija koja gi sobira najnovo izlezenite vesti i novini od deset razlicni makedonski mediumi (vesnici i TV kanali).
  Vestite se podredeni po data na publikuvanje taka da ke gi image sekogas najnovite vesti vo realno vreme.

  Zaradi korektnost spema izvorite na informacite(vestite) ovaa aplikacija ја zima samo naslovot na vesta dodeka sodzinata se konsultira direktno na web sajtot od koja e predzemena informacijata.

  *Ovaa aplikacija ne e direktno ili indirektno povrzana so izvorite na vestite.

  **Obrabotkata na podatocite se slucuva nadvor od aplikacijata taka da nema da mozete da napravite doplniteni podesuvanja ili izbor na informacii i 'settings' nema da funkcionira.

  MK News е андроид апликација која ги собира најново излезените вести и новини од десет различни медиуми (весници и ТВ канали).

  Вестите се подредени по дата на публикување така да ке ги имате секогаш најновите вести во реално време.

  Заради коректност спрема изворите на информации оваа апликација ја зима само насловот на веста додека содржината се консултира директно на веб сајтот од која е предземена инфорацијата.
  Оваа апликација не директно или индиректно поврзана со изворите на вестите.

  Обработката на податоците се случува надвор од апликацијата така да нема да можете да направите дополнителни подесувања или избор на информации и 'settings' нема да функционира.

  Обзор пользователей

  на основании 14 обзоров

  "О'кей"

  3