ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО

Провери број

  • ТИП ПОИСКА
  Провери број icon

  Провери број

  78 7

  7 Рейтинг
  пользователей
  ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО


  Скриншоты

  Описание

  Доколку постојат грешки, Ве молам за детален опис со цел брзо отстранување.

  Со оваа апликација може да проверите на кој мобилен оператор од Македонија припаѓа даден број. Броевите се проверуваат во базата на АЕК(Агенција за Eлектронски Kомуникации) - www.komuniciraj.mk. Ова значи дека веродостојноста на апликацијата се базира на веродостојноста на податоците во АЕК и дека може да постои доцнење - некој број да е префрлен, а тоа апликацијата да не го прикажува, се додека податоците во АЕК не бидат ажурирани.

  Доколку имате неограничени минути кон даден оператор, проверете кон кои броеви можете да зборувате бесплатно.

  Карактеристики:
  - работи само со македонски мобилни телефонски броеви
  - овозможено е рачно внесување на број
  - овозможено е внесување на број од именик
  - апликацијата проверува и прикажува на кој мобилен оператор припаѓа бројот
  - по проверката, резултатот се зачувува локално зa понатамошна офлајн употреба
  - преглед на проверените броеви
  - сортирање на проверените броеви според оператор

  Обзор пользователей

  на основании 78 обзоров

  "Отличное"

  7